A filozófia az az út, amely az ember lényegéhez vezet el

Az önmagunkhoz vezető út olyan, mint  a vöröshagyma  tisztítása. Türelmesen, rétegről rétegre juthatunk el a középig, a forrásig.

A vöröshagyma a világ legrégibb kultúrnövénye. A tisztításakor ingerli orrunkat és szemünket, maró illatú, és az íze erős. Illatozó, parázsló és erőt sugárzó. Az érzékszerveink ingerlése által olyan úton haladunk végig, amely során elénk tárul belső életünk sokrétűsége.

Vándorlás a hiteles önmegismerésig

A vándor alakja egyben az emberi életút szimbóluma. Ha az emberre mint homo viatorra tekintünk, akkor ez a szimbólum az egyéni életút meghatározó szakaszaira és tartalmaira vonatkozik.

Az életrajzban megjelenő életút  egyik aspektusa az önmegismerés, és ha odáig eljutottunk, a következő ösvény az értelem, amely a dolgok értelmének vizsgálatához vezet el. Egy ilyen vándorlás során észlelheti az ember azt, hogy miként kerül önmagával harmóniába. Egy további csapás pedig az értékek útja. Az emberi közösségen belül itt valósulhat meg az emberi kapcsolatok és viszonyok ápolása. Az érték és az értelem közötti zarándoklás lehetővé teszi, hogy az ember önmagával és a világgal kapcsolatba kerüljön. A kapcsolatnélküliség valójában értelemnélküliség.

Értelemkeresés

Ahhoz, hogy az értelemre vonatkozó kérdésig eljuthassunk, szükséges a hiányosság, a változás megtapasztalása. Vajon miért történik valami éppen énvelem meg? Mi értelme egyáltalán tovább menni? Mindkét kérdés az értelemre vonatkozik. Az értelmet kereső ember a jelenben áll, és keresi azt az utat, amely saját értelmének útja. Az értelem megtapasztalása az elgondolkodással, az eltűnődéssel, az élet eredményeinek értelmes észlelésével kezdődik.

Az élettel kapcsolatban sokféle összefüggés, értelem és cél létezik. A magyar „értelem” szó német megfelelője a Sinn. Ez utóbbi az indogermán sent szóra vezethető vissza, amely utazást jelent, illetve az ónémet sinnan szóra, amely utat vagy irányt jelent.

Az élet értelme iránymutatást ad egy ember számára a saját életéhez és a boldogsághoz ill.  a boldogtalansághoz való kapcsolatában. Az átélt sorscsapások ellenére megteremti annak a lehetőségét, hogy reményteljesen fordulhassunk a jövő felé. Ennek az értelemnek a megjelenési formái különbözőek lehetnek, sőt maga az értelem válhat kérdésessé vagy akár el is veszhet.

Az  életünk értelme legkülönbözőbb formáiban is mindig befolyásolja életérzésünket.

A filozófia egy járulékos, egy más perspektívát nyújt, és ezáltal lehetővé teszi azt, hogy a mindennapi életünk értelmével kapcsolatban álló élet-értelem számára további iránymutatást és tájékozódási alapot kaphassunk.

Értékirányultság

Az értékeknek, mint ősjelenségeknek élet- és értelemteremtő szerepük van. Az életünket olyan célok irányítják, amelyek számunkra értelmesnek tűnnek. Az érték általában egy elismert, elfogadott és bensővé tett képzet arról, amit a külvilág  megkíván tőlünk, és amit mi önmagunktól  elvárunk.  A morális, a vallási és a kulturális értékek magatartásbeli biztonságot és tájékozódási pontokat nyújtanak ahhoz, hogy a lehetőségek között választani tudjunk.

Ismerd meg önmagad!

A delphoi Apollón templom egyik felirata, az „Ismerd meg önmagad!” arra hívja fel a figyelmet, hogy az ember önnön lényének  világos megismerésével és megértésével lehetőség nyílik arra, hogy  saját  életét megfelelően irányítsa. Az önmegismerés nélkül élő emberekre érvényesek a Biblia következő szavai: ”Atyám, bocsásd meg nekik, ők nem tudják, hogy mit tesznek!” Ők tehetetlenül, önálló akarat híján hagyják magukat az életükön végigvezetni, vagy csupán a pillanatnyi benyomások irányítják őket, és soha nem jutnak el egy a számukra megfelelő célig.

Az akarat művelése

A gyorsan előretörő digitális-technikai fejlődés az embert bensőleg feltartóztatja. Az egyén gyakran mutat közömbösséget a saját életútjával szemben. Ez a közömbösség egy kihasználatlan belső erőből származik. Ez az erő az akarat.

Az akarat csak a cél megismerése által hozható mozgásba. A cél megragadása, valamint az értelem megteremtése egyszersmind felszólítás a tevékenységre, ez pedig önmegvalósításunk legmagasabb fokozata. Mi egy olyan korban élünk, amelyben saját aktív közreműködésünk nélkül sem segítséget, sem pedig semmiféle védelmet nem kaphatunk.

Ahogyan a virág a módosult levelekből, úgy bontakozik ki a lelkünk valamennyi erejéből az akaratunk és hat létezésünk minden egyes irányába. Az akarat művelhető. Az igazi művelés, képzés a lelki-szellemi és testi erőink harmonikus fejlesztése. Minden ember számára a neki megfelelő mértékben áll rendelkezésre az erők bizonyos rendszere. Ez határozza meg az egyén integritását, benső növekedését és emberi létét.

Filozófiám

„Vajon mit ér, ha az ember olvasni és írni tud, de a gondolkodást másokra hagyja?” (E. Hauschka)

Az elektronikus média uralja a mindennapjainkat. A nyelvi kultúra elvesztése dominál. Hallgatunk vagy funkcionális utasításokat adunk. A nyelv elszegényedése és elvesztése szoros kapcsolatban áll a figyelem-  és a gondolatnélküliséggel. A fontos filozófiai témák, a gondolati gazdagság és figyelem ápolásának egyik gyökere a beszéd művészete. A művészi szintre emelt beszédben mutatkozik meg az akarat, amely a beszélő személy egyéniségét alakítja, valamint a belső tartás és a magabiztosság érzését képezi.

„A nyelv a lét háza.” (Martin Heidegger)

Filozófia a technika korában

Filozofálni azt jelenti: feleleteket adni és azokat megalapozni. Kérdezés és válaszadás összetartoznak. A filozófia minden esetben dialógust, párbeszédet jelent.

A párbeszédet, beszélgetést jelentő dialógus szóban  két ógörög szóösszetevőt ismerhetünk fel. Ezek a dia, melynek jelentése: szétszakítva, kettészakítva és a logosz. E filozófiai kifejezés eredeti jelentése a legein ige formájában: kiválogatni, kikeresni, olvasni, átolvasni, összegyűjteni.

Két különböző álláspontot vagy vélekedést képviselő személy vagy személyek közötti dialógusban, beszélgetésben  egy harmadik nézőpont, mint a másik személlyel szembeni viszonyban és magatartásban  való változás jön létre; a perspektíva változása, egy új értelem kibontakozása, az emberek közötti kapcsolati viszony új értelemmel való felruházása.

A beszélgetés mozgásba hozza a gondolkodást. A párbeszédben történik meg az emberrel, mint individuummal, mint sajátos lénnyel való találkozás. A szóbeliség által keletkezik a kapcsolat, a találkozás. A találkozás létrejöttének előfeltételei bizonyos alapvető viselkedésformák, mint a lélekjelenlét, az őszinteség vagy a hitelesség, mely utóbbi az igazság aspektusa.

A filozófiai dialógusban mint találkozásban a transzcendálás, azaz a túllépés, az átkelés, a meghaladás, egy magasabb lelki-szellemi állapotban való kivirágzás folyamata kezdődik el, hogy a világot és önmagunkat többé ne csak fekete-fehér, tétel-ellentétel, igen-nem   kettősségében, hanem színekben kezdjük el látni.

A kérdezés, az érdeklődés, a dolgok okának alapos vizsgálata vezethet el a változásig, a mássá válásig. A szemléletmód megváltoztatása új belső teret hozhat létre az új eszmék és új gondolatok számára.

Azok számára, akik szeretnek mozogni és ki akarnak bontakozni beszédgyakorlatok, rajzolás és filozófiai szövegek révén.
Filozófiai tartalmak felfedezése és megalkotása egy vándorút során – a hallgatás hangulatában, az önmegfigyelés nyugalmában, valamint párbeszéd során.
Írjon Ön is saját filozófiai levelet analóg vagy digitális formában! Ön és a saját gondolatai a kölcsönösség viszonyában állnak.

Filozofálni az emberekkel számomra ezt jelenti:

. . . segíteni, hogy megtalálják a gondolkodás saját útját, új területet fedezzenek fel lelkesedéssel és örömmel.

. . . a meglepetés, a felfrissülés és az újjal szembeni nyitottság  elősegítését.

. . . a nyelvnek, mint a filozófia közegének és alkotó erejének a megtapasztalását: a hangok, a szavak   és a mondatok érzelmeket, tudást és az akarat megnyilvánulásait fejezik ki.

. . . a vonalvezetés – formarajzolás – erősíti a belső lelki mozgékonyságot.

. . . az ismeretek kibővítését a témaközpontú és interaktív munka révén.

. . . egymás kölcsönös gazdagítását.

. . . a saját alkotóerő személyes megtapasztalását.

. . . gondolkodásunk mozgásban tartása által dinamikus gondolkodási folyamatot, melynek eredménye bármi lehet.

Vajon a résztvevők mit kapnak? Ön mindebből mit nyer?

A filozófiai kérdések egyetemes, minden emberre vonatkozó témák. Minden embert egyaránt érintenek és megérinthetnek. A filozófiai kérdések nem válaszolhatók meg egyértelműen. Az ember eljut egy sajátos életminőségig és a lelke számára egy erőforrásig, ha ő a maga sajátos módján a saját válaszai után kutat.

Az út maga a cél.

(Lao Ce)

Ennek az útnak a pillérei a haszonnélküliség, a személyes érintettség és a felszabadító öröm.

Tekintsd meg a programokat!

This post is also available in: német