Az élő víz fogalmához

A környezet problémáira úgy is tekinthetünk, mint elhanyagolt szellemi kérdésekre.

A víz nem hordozza magában az élőlény jellegzetességét, viszont víz nélkül nincs élet. A víz a mindent magába foglaló, univerzális és meghatározható ősanyai elem. A saját formáról való lemondás által válik minden forma teremtő-megjelenítő szubsztanciájává. Valamennyi, anyagi értelemben meghatározható sajátosság nélkül válik a víz az anyag átváltozásának a hordozójává.

A víz a közvetítő köztes a kozmosz és a Föld között. A víz a természet középponti szerve, a szíve. Az átváltozások univerzális eleme és az élet ős-szerve, azaz minden élő szervezet alapját alkotja. A vizet mint elemet a bölcsességből szőtték, ezért létezik az élet vize (gondoljunk a Benedek Elek feljegyezte Az élet vize népmesére).

A víz univerzális, nélkülöz minden egyoldalúságot, az élet megnyilvánulásainak, jelenségeinek teljességét közvetíti.

Korunk vízproblémájának egyik aspektusa fogalmazódik meg János evangéliumában, Jézus és Nikodémusz beszélgetésében (Jn3,1-11). E kép kifejezi, hogy létezik felemelkedés magasabb szint felé a víz megformáló ereje és a levegő szellemi lehelete által. A víz szellemi lényegéről keletkezett új tudat, egy újjászületés nélkül nem menthetjük meg a nekünk ajándékozott életterünket.

János evangéliumának 3. fejezetében olvasható (Jn3.1-11):

  1. Volt a farizeusok között egy Nikodémusz nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. 2. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki nem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, csak ha Isten van vele. 3. Jézus így szólt: Bizony, bizony mondom neked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. 4. Nikodémusz ezt kérdezte tőle: Hogyan születik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe és megszülethet ismét? 5. Jézus így felelt: Bizony, bizony mondom neked: ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. 6. Ami testtől született, test az, ami Lélektől született, Lélek az. 7. Ne csodálkozz, hogy ezt mondom neked: Újonnan kell születnetek. 8. A szél fúj, amerre akar, hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy: így van mindenki, aki a Lélektől született. 9. Nikodémusz megkérdezte tőle: Hogyan történhet meg mindez? 10. Jézus így válaszolt: Te Izrael tanítója vagy, és ezt nem tudod? 11. Bizony. Bizony mondom neked: amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot, de nem fogadjátok el a bizonyságtételünket.

A víz emlékszik arra, ami a környezetében történik. Az emlékezés a környező világgal létrejött kölcsönösség nyomán keletkezik. A víz tárolja az emlékezést. A víz szerkezete a molekulák szerveződésétől függ. A vízmolekulák összekapcsolódásával ún. vízcsomók jönnek létre. A strukturált víz élő és energiával rendelkezik. A negatív érzelmek nyomokat hagynak a vízben. A víz szennyeződése információk felvétele által jön létre. A szennyezés a víz emlékezetét negatívan befolyásolja. A víz öntisztulása a halmazállapot változtatása révén jöhet létre. Mi az élő, eleven víz jellemzője? Viktor Schaumberger, a víz kutatója szerint a víz eleven, élő jellege attól függ, hogy mennyire érett. Az érett víz saját ereje által árad, buzog, tör fel a föld mélyéből. A víz élénkségét az információs tartalma határozza meg. Ezek az információk a víznek gyógyító erőt kölcsönöznek. A víz, amely az emberi test kétharmadát teszi ki, szerkezetében azonos egy egyén születési helyen levő víz szerkezetével. Ennek alapján a szülőföldhöz való kötődés, a honvágy érzése fizikai-fiziológiai tény is. Egy kísérlet során bebizonyították, hogy a leírt szavakra helyezett vízben újrarendeződnek , illetve -képződnek a vízkristályok. A szeretet és a hála szavak nyomán keletkeznek a legszebb vízkristályok. Minden szavunk egy vízcsepp, amelyek felé a szeretet és a hála jegyében kell odafordulnunk. A víz a szellem és a test gyógyszertára. Már Galénosz, az ógörög orvos is gyógyvizet, ivókúrát ajánlott a betegeinek. Az a víz tekinthető gyógyvíznek, amely literenként legalább egy gramm oldott ásványi részt tartalmaz.

Assisi Szent Ferenc: Naphimnusz (Részlet)

Áldott légy Uram, Víz húgunkért,

Oly nagyon hasznos ő, oly drága, tiszta és alázatos. (ford. Borsodi Henrietta)